Kontroly provozuschopnosti požárních dveří v bytových domech Požární ochrana v bytových domech aneb Ruská ruleta o život i o peníze - 9.díl

Źhavé aktuality/Oznámení

07.09.2017
Kontroly provozuschopnosti požárních dveří v bytových domech  Požární ochrana v bytových domech aneb Ruská ruleta o život i o peníze - 9.díl
Bytové domy projektované a postavené po roce 1976 mají vchodové dveře od bytů i do většiny nebytových prostorů provedeny jako dveře s požární odolností. Jedná se o požární uzávěry, které mají za úkol bránit šíření požáru budově, což je ostatně zřejmé z jejich názvu.   
ViewImage-(1).jpg
Podle současných předpisů jsou požární dveře tzv. „požárně bezpečnostním zařízením“, a je tedy u nich nezbytné zajistit provádění každoročních kontrol provozuschopnosti.

Je to povinnost, která je dána zákonem o požární ochraně, a to bez ohledu na to, zda jde o dům postavený nově, nebo třeba před 300 lety. Z pohledu vlastníků nebo správců domů se může zdát, že jde o novinku, ovšem z pohledu praktického uplatnění zákona o požární ochraně jde o věc zcela zásadní. Prostě a jednoduše i „staré“ požární dveře je nutné kontrolovat, zda jsou schopny plnit svůj účel, případně zda nám ze stavby postupem času nezmizely.  

f.jpg
Jak poznat, že jde o požární dveře? Současné požární uzávěry mají na dveřním křídle i na zárubni štítek s označením výrobce, autorizované osoby, která je certifikovala a dále s uvedením hodnoty požární odolnosti. Je tedy poměrně jednoduché určit, které dveře je třeba kontrolovat. U starších staveb se musí vycházet z projektu i znalosti konstrukce těchto dveří, neboť dveře do roku 2001 označeny nejsou. Zpravidla je poznáme podle požárního zpěňujícího těsnění nalepeného po obvodu dveřního křídla. Jde o červenou nebo šedou pásku, která zcela zjevně neplní funkci tepelného těsnění.       
    
Pakliže již jsou tyto dveře „identifikovány“ nastává v bytových domech další problém.  KDY a JAK dveře kontrolovat. Nájemníci a vlastníci bytových jednotek nemusí být v době kontroly doma a nemusí v ten okamžik umožnit jejich vizuální kontrolu. To je zcela objektivní překážka, nicméně nezakládá to k odůvodnění, že tato kontrola provedena nebyla. Jak problém řešit?   Kontrolu požárních dveří je třeba předem oznámit, neprovádět ji jako jednorázovou akci a vyčlenit si pro její provedení delší časový úsek. Je vhodné kontrolu spojit např. s odečtem vodoměrů. Pověřená a náležitě poučená osoba pak provede kontrolu i požárních dveří, pořídí zápis, výsledky předá statutárnímu zástupci v určeném termínu. Následně je zpracován doklad o kontrole provozuschopnosti požárních dveří a ten je uložen u správce nebo statutárního zástupce vlastníka domu.
Zde se nabízí další otázka: Může kontroly požárních dveří provádět kdokoliv? To samozřejmě ne. Podle vyhlášky o požární prevenci tato osoba musí při kontrole postupovat podle průvodní dokumentace výrobce. Tedy jinak řečeno: ten, kdo kontrolu provádí, musí být do problematiky náležitě zasvěcen a musí mít k dispozici technickou dokumentaci a příslušné návody ke dveřím. U „obyčejných“ požárních dveří se v drtivé většině případů nevyžaduje, aby osoby provádějící kontrolu, byly proškoleny přímo výrobcem nebo dovozcem, avšak v praxi je vhodné, aby vždy byly poučeny alespoň osobou s odbornou způsobilostí podle § 11 zákona o požární ochraně (OZO). Pokud jde o starší požární dveře, kde výrobce a technická dokumentace již neexistuje, postupuje se při kontrole podle dokumentace typově shodných dveří. Zde je pak obzvláště vhodné, aby konkrétní postup kontroly stanovila OZO. 
gg.jpg
Pokud vlastník nebo provozovatel bytového domu nezabezpečí provádění kontrol provozuschopnosti požárních dveří, vystavuje se riziku pokuty ze strany Hasičského záchranného sboru kraje až do výše 250 tisíc korun.
mjr. Ing. Jan Novotný
vrchní komisař – vedoucí odd. prevence
HZS Pardubického kraje
územní odbor Svitavy
 
 
 
 
Zdroj:
Vendula Horáková, tisková mluvčí – HZS Pardubického kraje
Foto: HZS Pardubického kraje
 
 
1