Exploze s následným požárem ve zdravotnickém zařízení

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

21.06.2024 | Havířov/ Moravskoslezský kraj
Exploze s následným požárem ve zdravotnickém zařízení
 

Externí stavební firma prováděla v nemocnici Havířov, v pavilonu „O“ rekonstrukci prostor. V prostorách 1. nadpodlaží prováděli zaměstnanci této externí firmy svářečské práce, přičemž v důsledku porušení zásad požární bezpečnosti došlo k explozi a následnému požáru. V tu chvíli se v blízkosti místa samotné exploze pohybovalo velké množství osob, byli to jak zaměstnanci nemocnice Havířov, tak pacienti, ale rovněž také zaměstnanci zmíněné stavební firmy. 

Výše uvedené bylo předmětem taktického cvičení složek IZS, které se uskutečnilo v nemocnici Havířov (NH), ve středu 19.6.2024. Hlavním tématem pak byla reakce složek IZS a klinických pracovišť NH na mimořádnou událost, při níž došlo ke zranění velkého množství osob.

Okamžitě po explozi se na místo události dostavil zdravotnický personál z jiných částí pavilonu. Ten na místě zjistil, že došlo k velkému zakouření vnitřních prostor s podezřením na požár, registrovali rovněž přítomnost několika zraněných osob, od kterých se posléze dozvídají, že by se zde mělo nacházet větší množství dalších osob. Zdravotnický personál oznámil tuto mimořádnou událost (MU) na tísňovou linku 112, kontaktoval rovněž styčnou osobu NH k aktivaci potřebných opatření a informování vedoucích zaměstnanců pracovišť o vzniklé MU.

Po příjezdu první složky IZS na místo MU, kterou byla hlídka Policie ČR (PČR), nahlásil její velitel na operační středisko PČR informaci o MU a předpokládaném počtu zraněných osob. Tyto informace byly dále předány vyslaným složkám IZS. Po příjezdu první jednotky požární ochrany (JPO) k MU se její velitel kontaktoval s přítomným zdravotnickým personálem, který mu poskytl veškeré dostupné informace. JPO provedly komplexní průzkum na jehož základě doporučil velitel zásahu vedoucímu zdravotnické složky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje (ZZS MSK) vytvoření stanoviště přednemocniční neodkladné péče (PNP), kde byly poté shromažďovány všechny zraněné osoby. Vedoucí lékař NH povolal potřebné síly a prostředky NH dle aktivovaného traumatologického plánu.

 

JPO zahájily činnosti vedoucí k záchraně osob a k likvidaci požáru. Zraněné osoby byly předány do péče ZZS MSK na stanoviště PNP. Zde zdravotníci provedli triáž, ošetření a určili priority odsunu v koordinaci s vedoucím lékařem NH do jejich určených pracovišť, případně do jiných zdravotnických zařízení. PČR zajistila vnější zónu místa zásahu, provedla rovněž kompletní evidenci zraněných osob a ztotožnění zemřelých. Po celou dobu MU zajišťovala veřejný pořádek a regulaci příjezdu zásahových vozidel Městská policie Havířov.

Hlavními cíli tohoto taktického cvičení byla příprava a reakce NH k plnění úkolů při likvidaci zdravotnických následků MU, stanovení postupů a povinností zaměstnanců NH při organizování, řízení a vykonávání činností při likvidaci MU. K dalším cílům patřilo procvičení vzájemné spolupráce zdravotnického personálů NH se složkami IZS, procvičení připravenosti složek IZS provádět záchranné a likvidační práce u MU tohoto charakteru, stejně tak procvičení vzájemné spolupráce, komunikace a koordinace složek IZS. Složky IZS ověřovaly taktéž množství sil a prostředků při likvidaci události tohoto typu a rozsahu, stejně tak i postupy a zásady. Posledním cílem taktického cvičení bylo ověření připravenosti NH poskytnout rychlou, efektivní a dobře organizovanou zdravotní péči v případě mimořádné události s výskytem  hromadného postižení osob.

Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje
Foto: HZS Moravskoslezského kraje
1