Hasiči cvičili společně s techniky Innogy Grid Services

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

13.06.2019 | Plzeň/Plzeňský kraj
Hasiči cvičili společně s techniky Innogy Grid Services

Dne 28. března 2019 proběhl první blok odborného semináře určeného pro terénní pracovníky firmy Innogy, s nimiž se hasiči potkávají při řešení mimořádných událostí a havarijních stavů na plynové rozvodné soustavě.

Odborná příprava byla zaměřena na seznámení s fungováním IZS, organizací HZS Plzeňského kraje, používanou technikou a technickým vybavením a také na taktické postupy používané u mimořádných událostí, při kterých hasiči a pohotovostní plynárenská služba společně zasahují.

Následovala prohlídka požární stanice Plzeň Košutka spojená s praktickými ukázkami používané zásahové techniky. Jednalo se například o ukázku vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla a jeho následné hašení. Dále byla předvedena výcviková činnost ve výcvikovém polygonu a předvedena výšková technika. Pracovníci Innogy si také mohli vyzkoušet praktické použití hasicích přístrojů (CO2, prášek) při hašení hořlavé kapaliny. V rámci akce byl předveden i tzv. Fireball, což je hasební prostředek vypadající jako menší míč, který po vhození do ohně exploduje a uvolní do okolí hasební látku.

Následně byla ve dnech 9. a 10. dubna 2019 provedena ze strany firmy Innogy odborná příprava určená pro velitele čet a družstev HZS Pk ÚO Plzeň, která byla zaměřená na systémy dodávky zemního plynu, nouzové opravy a činnosti prováděné pracovníky Innogy a způsoby detekce úniku plynu. Velmi zajímavé byly především praktické zkušeností při řešení havarijních stavů a případové studie skutečných události. Následovalo praktické seznámení s různými přípravky k vyloučení, či zamezení úniku a případných oprav na plynovém vedení a se zásadami detekce při úniku plynu v uzavřených a členitých prostorech.

Odborná příprava byla oboustranně vyhodnocena jako velmi zajímavá a přínosná. Do dalšího období je v plánu realizovat praktické výcviky zaměřené na vzájemnou spolupráci. Zároveň probíhají jednání ohledně možného převedení nepotřebné detekční techniky pro potřebu  a užívání u HZS Pk.

plk. Ing. Pavel Musil
ředitel
HZS Plzeňského kraje ÚO Plzeň

Zdroj: HZS Plzeňského kraje

1