Čarodějnický oheň ohlaste hasičům předem přes internet

Žhavé aktuality/Oznámení

27.04.2019
Čarodějnický oheň ohlaste hasičům předem přes internet
carodejnice-1024x763.jpg
Poslední dubnový den a filipojakubská noc se na mnoha místech nese v duchu pálení čarodějnických ohňů. Abyste předešli nečekané návštěvě hasičů, oheň dobře zabezpečte a pálení nahlaste předem přes internet.

04.jpg

Pokud se chystáte společně „oslavit“ čarodějnice, nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně, a také v žádném případě nepodceňujete sílu ohně a buďte maximálně opatrní. V loňském roce zasahovali hasiči v Královéhradeckém kraji 30. 4. a během filipojakubské noci u sedmi požárů, ani jeden však nebyl v přímé souvislosti s čarodějnickým ohněm.

zakon.jpgZákon o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

20160430_27-(1-of-1)-38.jpg

Pzakon.jpgrávnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Zároveň musí dbát všech jeho pokynů. V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty mohou dosáhnout až do výše 500 000 korun. Zejména při pálení velkých vater by měl pořadatel celou akci včas oznámit a domluvit se například i na přítomnosti dobrovolných hasičů ze své obce.

ViewImage.jpg

oznam3.jpgPálení může přes webové stránky ohlásit kdokoliv. Z toho důvodu hasiči doporučují ohlásit akci „pálení čarodějnic“ i samotným občanům jako fyzickým osobám. V žádném případě tímto hlášením neblokujte linky 112 nebo 150, které slouží přednostně pro řešení mimořádných událostí, ale využijte i web https://paleni.izscr.cz/.

vykricnik.jpgV této souvislosti neuškodí připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci veselice dodržovat.

depositphotos_5.jpg
Jak čarodějnický oheň pořádně zabezpečit?

Několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci akce dodržovat.
  • Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 m, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný,  tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod.
  • I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.
  • Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran. Jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.
  • Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
  • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
  • Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Hlídejte ho, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
  • Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okol
oznam2.jpg 
Čarodějnický oheň hlaste zde: https://paleni.izscr.cz/

Zdroj:
por. Mgr. Martina Götzová - HZS Královéhradeckého kraje