Dopřejte pražským hasičům klidný den s „čarodějnicemi“

Žhavé aktuality/Důležité informace

25.04.2017
Dopřejte pražským hasičům klidný den s „čarodějnicemi“

Pražští hasiči v roce 2016 průměrně denně  vyjížděli k šesti požárům. Poslední dubnový a první den květnový v loňském roce ( 30. 4. 2016 od 16 hod. do 1. 5. 2016 do 13:35 hod.) hasiči likvidovali 14 požárů. Mezi požáry patřilo dohašování ohniště po „čarodějnicích“ i požáry travních porostů. 

h.jpg
Bezpečné „pálení čarodějnic“ z hlediska požární ochrany

  • nezapomeňte na ohlášení pálení „čarodějnic“ hasičům,

  • vyberte vhodné místo, dostatečný odstup od budov,  dejte pozor na suchou trávu v okolí,

  • důležitá je také stabilní hranice vatry,

  • na rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému vznícení oděvu,

  • při silném větru nedoporučujeme oheň rozdělávat,

  • pro případ rozšíření ohně si připravte vodu, písek nebo hlínu k hašení,

  • do ohně nevhazujte pyrotechnické výrobky, ani např. pneumatiky a další materiály, které tam nepatří,

  • nenechávejte oheň bez dozoru, po uhašení zkontrolujte, zda nemůže již dojít ke vzplanutí, popel např. zasypte hlínou nebo pískem.

Povinnost ohlášení pálení je zakotvena v zákoně o požární ochraně:

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. 
(§ 5 odst. 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Každý se musí chovat tak, aby nezpůsobil požár

Pokud fyzická osoba nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení, dopustí se přestupku na úseku požární ochrany a za tento přestupek může být uložena pokuta do 20 tisíc Kč. (§ 78 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz: 
https://paleni.izscr.cz/
http://www.hzscr.cz/clanek/zbytecnym-vyjezdum-hasicu-k-domnelym-pozarum-lze-predejit.aspx

kpt. Ing. Ivana Svitáková
odbor prevence HZS hl. m. Prahy

Kontakt: tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy:  por. Bc. Martin Kavka, tel. : 778 547 80