Jarní měsíce jsou v Praze dlouhodobě „bohaté“ na požáry

HZS Praha//Žhavé aktuality/Z regionů

22.03.2017
Jarní měsíce jsou v Praze dlouhodobě „bohaté“ na požáry

Pražští hasiči denně likvidují téměř šest požárů. Dlouhodobě je nejčastější příčinou nedbalost, kam patří např. i vypalování trávy. Připomeňme si některé povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany. Víte, za jakou dobu hasiči zahájí od ohlášení požáru samotný zásah? 


ViewImage-aspx.jpg

Nadprůměrný počet požárů v dubnu a květnu

Během jarních měsíců dlouhodobě evidujeme nadprůměrný počet požárů.  V roce 2016 vzniklo průměrně 169 požárů měsíčně, z toho v dubnu vzniklo 199 požárů a v květnu 207 požárů, což byl maximální počet požárů v měsíci v  roce 2016 vůbec. Na jaře vzniká mnoho požárů i v přírodním prostředí, a tak si  připomeňme některé povinnosti fyzických osob, týkající se požární ochrany : 

(§ 17, zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, „zákon o požární ochraně“)


Fyzická osoba je  např. povinna: 

  • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých  nebo požárně nebezpečných látek , manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení;

  • oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá;

  • dodržovat  podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činnosti; 


Fyzická osoba např. nesmí:

např. provádět vypalování porostů!

Dopustí-li se fyzická osoba přestupku tím, že vypaluje porosty, muže jí být uložena pokuta do 25 tisíc korun! 
(§ 78 zákona o požární ochraně) 


Vysoký počet požárů v hl. m. Praze vzniká dlouhodobě nedbalostí dospělých 

V roce 2016 vzniklo celkem 2025 požárů, z toho 571 požárů způsobených nedbalostí, jako je např. kouření, zakládání ohňů v přírodě, vypalování trávy, vznícení potravin a používání otevřeného ohně. Tyto požáry si vyžádaly 7 lidských životů a 40 zraněných. Požáry z nedbalosti způsobily přímé škody za více jak 87,6 milionů korun. 

Zabránit ztrátám na životech, zranění i způsobeným škodám můžeme nejen zodpovědným chováním, ale když už požár vznikne, tak včasným přivoláním jednotky požární ochrany. 

Víte, kolik minut „uteče“, od zpozorování požáru do zahájení zásahu jednotkou požární ochrany?

 Průměrná doba od ohlášení požáru do zahájení zásahu první jednotkou požární ochrany činila 8 minut a 1 vteřinu.  

Průměrná doba mezi příjezdem první jednotky požární ochrany a zahájením zásahu činila 30 vteřin. 

Rychlými zásahy hasičů v hl. m. Praze bylo v roce 2016 uchráněno při všech požárech více jak 1,36 mld. korun.  Hasiči před nebezpečím požáru zachránili 186 lidských životů a 1029 osob před nebezpečím požáru evakuovali. 


kpt. Ing. Ivana Svitáková
odbor prevence
HZS hl. m. Prahy

kontakt : tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy -  por. Bc. Martin Kavka , tel. : 778 547 808


foto: archiv HZS hl. m. Prahy
data : Statistické sledování událostí HZS hl. m. Prahy